Stubbfräsning

Stubbfräsning

Stubbfräsning är en metod för att ta bort en träd- eller buskstubb genom att gradvis bryta ner den till mindre bitar med hjälp av en specialmaskin som kallas stubbfräs. Processen innebär att fräsa bort stubben och en del av rötterna till en viss djup, oftast mellan 20-30 cm under marknivå. Det resulterande fliset kan sedan användas som kompostmaterial eller bortforslas för att ge plats åt nya planteringar, gräsmatta eller annan markanvändning.

Efter att ett träd har fällts kan stubben utgöra en oestetisk syn och vara i vägen för landskapsdesign eller byggnadsprojekt. Stubbfräsning kan också vara viktigt för att förhindra att stubben börjar ruttna och lockar till sig insekter och skadedjur. Dessutom kan stubbfräsning bidra till att förhindra att träd eller buskar växer tillbaka från kvarvarande rötter och skott, vilket kan spara dig tid och arbete i framtiden.

Vi börjar med att vi besöker platsen och gör en noggrann bedömning av stubben och dess omgivning. Vi tar hänsyn till stubbens storlek, art och ålder samt närheten till byggnader, vägar och andra konstruktioner. Vi gör också en riskbedömning för att säkerställa att vi kan utföra stubbfräsningen på ett säkert och effektivt sätt.

Efter att stubben har frästs bort kommer vi att städa upp området och se till att allt flis och material har samlats upp och hanterats på rätt sätt. Vi kan antingen lämna fliset på plats för dig att använda som kompostmaterial eller ta bort det om så önskas.

Stubbfräsning är en effektiv och miljövänlig metod för att ta bort träd- och buskstubbar och förbereda marken för nya projekt eller planteringar.

Ring 073-925 42 45 för kostnadsfri offert om du behöver hjälp med stubbfräsning